ยินดีต้อนรับสู่โครงการ

"ร้านคุณตาคุณยาย"

Mainlogo

ธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการเพื่อผู้สูงอายุ (forOldy) ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มคนจิตอาสากลุ่มเล็กๆ ที่สนใจถึงปัญหาของผู้สูงอายุ และปรารถนาให้ผู้สูงอายุในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเล็งเห็นว่าอุปกรณ์และข้าวของเครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิต ในยามที่ท่านเริ่มสูงวัยมีสภาพร่างกายเริ่มทรุดโทรมเสื่อมถอย ร้านคุณตาคุณยายจะเป็นเสมือนพื้นที่และศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ของผู้สูงอายุ ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุหรือครอบครัวที่ต้องดูแลท่าน มีทางเลือกในการจัดหาและได้สิ่งของที่ต้องการใช้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา

 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4

เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สังคมที่เอื้ออาทร และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

"สูงวัยอย่างสง่างาม เจ็บอย่างสบาย จากไปอย่างสงบ"


Under

Donate

โครงการเพื่อผู้สูงอายุ

คือแนวคิดและความตั้งใจที่จะผลักดันให้งานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ให้สมบูรณ์ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็นพื้นที่จิตอาสาสำหรับอาสาสมัครที่สนใจถึงปัญหาของผู้สูงอายุ และปรารถนาให้ผู้สูงอายุในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้านคุณตาคุณยาย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้งานพัฒนาผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม : ตัวเองมีกำไร สังคมมีความสุข ทั้งนี้รายได้หลังจากหักค่ายใช้จ่ายจะนำไปใช้เป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพื่อผู้สูงอายุ

Hope

งานอาสาสมัคร

งานอาสาสมัคร เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของโครงการเพื่อผู้สูงอายุ และเป็นพื้นที่สำหรับผู้มีจิตอาสาที่สนใจและมีเวลาให้กับงานอาสาสมัครเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อาทิเช่น อาสาสมัครในร้านคุณตาคุณยาย อาสาสมัครงานส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่บ้าน อาสาสมัครเสริมสร้างความรู้และอาสาสมัครกิจกรรมเฉพาะกิจต่างๆ เช่น พาคณะผู้สูงอายุเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ธรรมชาติ เป็นต้น

Support

กองทุนอุ่นใจ

เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเมือง ให้มีการเตรียมตัวให้กับตัวเองในยามสูงวัย เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตตามคำขวัญที่ว่า “สูงวัยอย่างสง่างาม เจ็บอย่างสบาย จากไปอย่างสงบ” กองทุนอุ่นใจเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้สูงอายุ ใน 4 ชุมชน มีจำนวนสมาชิกประมาณ 152 คน ในเขตสายไหมและสาทร กรุงเทพมหานคร ที่เริ่มต้นตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลืองานฌาปนกิจของสมาชิก

 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
 • P5
 • P6
 • P8
 • P9
 • P10

© 2013 Foroldy Project: Social Enterprise Back to Top