เข้าใจ ขา pinout ของ Arduino

ก่อนอื่นเรามาทบทวน spec ของ board arduino uno ที่ใช้ ATmega328p

Techinical Specification

Microcontroller: ATmega328P
Operating Voltage: 5v
Input Voltage: 7-20v
Digital I/O Pins: 14 (of which 6 provide PWM output)
Analog Input Pins: 6
DC Current per I/O Pin: 20 mA
DC Current for 3.3V Pin: 50 mA
Flash Memory: 32 KB of which 0.5 KB used by bootloader
SRAM: 2 KB
EEPROM: 1 KB
Clock Speed: 16 MHz
Length: 68.6 mm
Width: 53.4 mm
Weight: 25 g

ในการพัฒนา นั้นผู้พัฒนาต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน pinout ของ Arduino เนื่องจากส่วนมากนักพัฒนาจะพัฒนาผ่าน IDE จะมีการอ้างอิงตาม Arduino pin ที่สามารถสังเกตุการใช้งานได้จาก label บน board ได้เลย จากรูปด้านล่างจะเห็นการ mapping ระหว่าง Arduino pin และ ATmega328p

ลองมาเปลี่ยน มุมมองบน board จริง เพื่อทำความเข้าใจ

เมื่อนำมาเขียน code ตามตัวอย่าง blink

LED_BUILTIN คือค่าคงที่ ให้มีเชื่อมกับ pin 13 จะแสดงผลเป็น ไฟกระพริบ onboard โดยตรง

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT)  ฟังก์ชั่น pinMode() มีหน้าที่กำหนดให้ pin 13 ทำหน้าเป็น  OUTPUT และจะใช้คำสั่งต่อมา คือ digitalWrite()  กำหนดให้เป็น HIGH หรือ LOW

จะเป็น INPUT/OUTPUT จะเป็น High ถ้า

  • ค่า Voltage มีค่ามากกว่า 3.0 v สำหรับ board 5v
  • ค่า Voltage มีค่ามากกว่า 2.0 v สำหรับ board  3.3v  (เช่น esp8266,esp32)

Syntax ของ pinMode

pinMode(pin, mode)

Parameters

pin: ตำแหน่งของ pin ที่ต้องการตั้งค่า

mode: สามารถกำหนดได้เป็น INPUT, OUTPUT, หรือ INPUT_PULLUP

Arduino ได้กำหนดให้มี pullup resisters ภายใน มีขนาด 20k ohm และสามารถ enable ให้ทำงานด้วย option INPUT_PULL ทำให้ pin จะมีสถานะ เป็น HIGH (+5V) เมื่อไม่มีสัญญาณ input เข้า และ จะมีค่าเป็น LOW เมื่อ input เข้า (Senser on จะเป็น LOW, Senser off จะเป็น HIGH) โดยส่งผลให้มีการ กลับกัน เมื่อกำหนดค่าเป็น option INPUT

Similar Posts