ติดตั้ง Maven บน Eclipse

มีขั้นตอนดังนี้
1. กด Help จากเมนูใน Eclipse และเลือก Install New Software

2.กดปุ่ม Add จะได้หน้า window ใหม่เปิดขั้นมาก ให้ใส่ url สำหรับ maven repository

3. ตั้งชื่อ name ว่า Maven และ location ตั้งเป็น http://download.eclipse.org/technology/m2e/releases/

4. ให้กดเลือก package และ กด next

และ กด next อีกครั้ง

5. ยอมรับ Term and condition

6. สร้าง project ใหม่

และต่อมา

7 เลือก quickstart

8 เลือก groupid, artifactid และ กด finish

9. สำรวจตัวโครงสร้าง ของ project ที่สร้าง

ให้เพิ่ม ใน pom.xml เพื่อระบุ version ที่จะ Compile

10. เลือก preference

11. Verify ด้วยการ build

12. กำหนด goal clean verify และกด run

ผลที่ได้หามี การ run success

13. ลองไปสำรวจ dependecy ที่ maven repository

และนำค่าที่ได้ไปใส่ไว้ select Dendency
14. การเพิ่ม Dependency โดยให้กด tab ที่มีชื่อว่า Dependencies และกดปุ่ม Add


15. ผลที่ได้ จะเพิ่ม dependency

16. กลับไปดูในหน้า ของ pom.xml จะมีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

 

Similar Posts