แนะนำ Flutter UI Framework

Flutter คือ Google Mobile ui framework ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สามารถพัฒนา application ให้มีความสวยงามและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รองรับการพัฒนา Native App ทั้ง IOS และ Android การใช้งานสามารถใช้ร่วมกับ IDE เช่น Android Studio, Visual Code , Intellij เป็นต้น

การติตตั้งร่วมกับ Android Studio ด้วยการคิดตั้ง plugin ดังนี้

ติดตั้ง flutter command
การติดตั้งจะติดตั้ง จาก github ดังนี้

 

อ้างอิงจาก https://flutter.io/get-started/editor/
การใช้งานร่วมกับ Visual Code สามารถทำได้ดังนี้


Validate Setup

การ start ios simulator

Similar Posts