ปรับแต่ง Sublime ให้ใช้ Dart

การตั้งค่าให้ Sublime Text 3 ให้ใช้ Dart ให้ทำการ install Dart
ไปยัง Tools > Command plette เลือก Dart

ตั้งค่าของ preference