ติดตั้ง Mysql บน CentOS7

การติดตั้ง mysql บน enterprise centos 7 สามารถเลือกติดตั้ง ได้จาก MySQL community yum repository หรือ mariadb
MYSQL community เปิด browser ไปที่ https://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/

Download file และทำการติดตั้ง

security firewall
ตั้งค่า ไฟล์วอล ที่ พอร์ต 3306 โดยกำหนดให้กับ interface eth1 ใน zone truested การ active โซนใน ไฟล์วอลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีที่มีการ add interace ให้แก่ โซน ในคำสั่ง firewall-cmd จะต้อง ระบุบ –permanent ทุกครั้ง และจึงทำการ –reload

หลังการติดตั้ง installer ได้ทำการสร้าง temporary password ให้ตรวจสอบดังนี้

หลังจากกรอก รหัสชั่วคราวเรียบร้อย ระบบจะให้เราทำการเปลี่ยน password อีกครั้งword อีกครั้ง

ยกเลิก  root login remote

remove test database

reload

Login mysql -u root -p -h localhost

ติดตั้ง Postgresql 10 บน Centos7 / Fedora

postgresql 10 ออกให้ download แล้ว มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน 1 ติดตั้ง Repo

ขั้นตอน 2 ติดตั้ง postgresql  server

ขั้นตอน 3 initialize Database