ปรับแต่ง Sublime ให้ใช้ Dart

การตั้งค่าให้ Sublime Text 3 ให้ใช้ Dart ให้ทำการ install Dart ไปยัง Tools > Command plette เลือก Dart ตั้งค่าของ preference

สร้าง  Virtual Devices  ใน Andriod Studio
|

สร้าง  Virtual Devices  ใน Andriod Studio

ในการพัฒนา mobile ด้วย react native  จะต้องมีการเตรียม virtual devices สำหรับ android มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ สร้าง  virtual device เลือก พัฒนา บน Android 6 เพิ่ม path ในระบบ เลือกให้ถูกต้องกับระบบที่ใช้งานอยู่

เริ่มต้น พัฒนา mobile project  ด้วย  react native  ให้ติดตั้ง  node ในเครื่องให้เรียบร้อย ใช้  npm  เพื่อติดตั้ง

ต่อมาให้ติดตั้ง app ชื่อ expo และ กด Scan QR Code ไปยัง bar code เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่าง app.js และเครื่อง มือถือเรา

หากเราต้องการ…

แนะนำ Flutter  UI Framework

แนะนำ Flutter UI Framework

Flutter คือ Google Mobile ui framework ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สามารถพัฒนา application ให้มีความสวยงามและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับการพัฒนา Native App ทั้ง IOS และ Android การใช้งานสามารถใช้ร่วมกับ IDE เช่น Android Studio, Visual Code , Intellij เป็นต้น การติตตั้งร่วมกับ Android Studio ด้วยการคิดตั้ง plugin ดังนี้ ติดตั้ง flutter command การติดตั้งจะติดตั้ง จาก github ดังนี้

  อ้างอิงจาก https://flutter.io/get-started/editor/ การใช้งานร่วมกับ Visual Code สามารถทำได้ดังนี้

Validate Setup

การ start ios…