ปรับแต่ง Sublime ให้ใช้ Dart

การตั้งค่าให้ Sublime Text 3 ให้ใช้ Dart ให้ทำการ install Dart
ไปยัง Tools > Command plette เลือก Dart

ตั้งค่าของ preference

reactnative-avd

สร้าง  Virtual Devices  ใน Andriod Studio

ในการพัฒนา mobile ด้วย react native  จะต้องมีการเตรียม virtual devices สำหรับ android มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

สร้าง  virtual device

เลือก พัฒนา บน Android 6


เพิ่ม path ในระบบ เลือกให้ถูกต้องกับระบบที่ใช้งานอยู่

เริ่มต้น พัฒนา mobile project  ด้วย  react native  ให้ติดตั้ง  node ในเครื่องให้เรียบร้อย
ใช้  npm  เพื่อติดตั้ง

ต่อมาให้ติดตั้ง app ชื่อ expo และ กด Scan QR Code ไปยัง bar code เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่าง app.js และเครื่อง มือถือเรา

หากเราต้องการ  run ใน emulator    ให้กด a

ในบทต่อไปก็จะเริ่มต้นในการพัฒนา React Native  ด้วยการสร้าง  project  และทำการ customize app.js  

flutter-logo

แนะนำ Flutter UI Framework

Flutter คือ Google Mobile ui framework ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สามารถพัฒนา application ให้มีความสวยงามและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รองรับการพัฒนา Native App ทั้ง IOS และ Android การใช้งานสามารถใช้ร่วมกับ IDE เช่น Android Studio, Visual Code , Intellij เป็นต้น

การติตตั้งร่วมกับ Android Studio ด้วยการคิดตั้ง plugin ดังนี้

ติดตั้ง flutter command
การติดตั้งจะติดตั้ง จาก github ดังนี้

 

อ้างอิงจาก https://flutter.io/get-started/editor/
การใช้งานร่วมกับ Visual Code สามารถทำได้ดังนี้


Validate Setup

การ start ios simulator