• ติดตั้ง Mysql บน CentOS7ติดตั้ง Mysql บน CentOS7
    การติดตั้ง mysql บน enterprise centos 7 สามารถเลือกติดตั้ง ได้จาก MySQL community yum repository หรือ mariadb MYSQL community เปิด browser ไปที่ https://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/ Download file และทำการติดตั้ง Shell $ wget https://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm $ md5sum mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm c070b754ce2de9f714ab4db4736c7e05 ...
  • ติดตั้ง Postgresql 10 บน Centos7 / Fedoraติดตั้ง Postgresql 10 บน Centos7  / Fedora
    postgresql 10 ออกให้ download แล้ว มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอน 1 ติดตั้ง Repo Shell ## CentOS/RHEL - 7 # rpm -Uvh https://yum.postgresql.org/10/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-centos10-10-2.noarch.rpm ## CentOS/RHEL - 6 # rpm -Uvh https://yum.postgresql.org/10/redhat/rhel-6-x86_64/pgdg-redhat10-10-2.noarch.rpm ## Fedora - 26 # rpm ...