• พัฒนา API ด้วย Flask Applicationพัฒนา API ด้วย Flask Application
  Flask คือ python webframe work เรียนรู้ได้ง่าย Flask object ที่ทำการ implement WSGI application และมีประสิทธิภาพ มาเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นการพัฒนา ไปดูตัวอย่าง ได้ที่ http://flask.pocoo.org/ ติดตั้ง Flask ด้วย pip install flask Shell $ mkdir Flaskexample1 $ cd Flaskexample1 $ sudo pip3 install virtualenv $ python3 -m virtualenv venv3 $ source venv3/bin/activate $ pip install flask 123456 $ mkdir Flaskexample1$ cd Flaskexample1$ sudo pip3 install virtualenv$ python3 -m virtualenv venv3$ source venv3/bin/activate$ pip install flask Flask ...
 • Deep Learning: TensorflowDeep Learning:  Tensorflow
  เรียนรู้ ใช้งาน Google’s Deep Learning Framework ที่ได้รับนิยม คือ TensorFlow ผ่านภาษา python3 เพื่อเรียนรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห็แบบ BigData นำมาผ่าน Machine Learning เพื่อให้เรียนรู้ ข้อมูล (algorithms) ในรูปแบบที่เป็น multi-layer neural networks ผลลัพท์ที่ได้ คือ Data Model ที่จะนำไปใช้งานต่อไป จากรูปจะสังเกตุได้ถึงกระบวนการของ Training Pipeline ที่ tensorflow ได้นำมาใช้วิเคราะห์ ผ่านทาง neutron network ที่จะให้คอมพิวเตอร์ สามารถเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ในการเริ่มต้นการเรียนรู้ จะเริ่มต้นด้วยการใช้งานผ่านทาง ภาษา python ที่จะมีความเรียบง่าย และมีประสิทธิภาพ Architecture Tensorflow มีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้ 1). ติดตั้ง จะเป็นการติดตั้งผ่านทาง pip (package manager by python) on mac python3 ...
 • Bottle: Python web Framework ตอนที่  1Bottle: Python web Framework ตอนที่  1
  Bottle คือ WSGI web-framework สำหรับภาษา python มีคุณสมบัติโดดเด่นที่มีความเร็ว และใช้งานได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้ง  Dependency เพิ่มเติม เนื่องจาก ทั้งหมดเป็น Standard Library ของ  python เอง 1). ติดตั้งด้วยคำสั่ง pip,pip3 แล้วแต่ว่าจะใช้ python version อะไร เปิด   terminal   และพิมพ์คำสั่งเพื่อการติดตั้ง โดยให้พิมพ์เฉพาะ คำสั่งที่อยู่หลังเครื่องหมาย “$” เท่านั้น เพราะบรรทัดที่ที่ไม่มีเครื่องหมาย “$” จะเป็นผลลัพท์ที่ได้มาเท่านั้น เริ่มต้นให้สร้าง project folder  ชื่อ  bottle และสร้าง virtualenv ใน  project folder Python $ python --version Python 3.6.4 $ mkdir bottle $ cd bottle $ python3 -m virtualenv venv36 $ source ...
 • ติดตั้ง python 3 จาก source codeติดตั้ง python 3 จาก source code
  การติดตั้ง python3 จาก  source code  จะทำติดตั้ง โดยจะต้อง ไป ทำการ download source code จาก www.python.org โดย  เวอชั่นที่ทำการติดตั้งคือ 3.6.3 เนื่องจากการ compile นั้นจะต้องทำการติดตั้ง gcc ก่อน Shell == Centos 7 yum groupinstall "Development Tools" ==Fedora 26/27 dnf groupinstall "C Development Tools and Libraries" == Downlaod wget https://www.python.org/ftp/python/3.6.3/Python-3.6.3.tar.xz tar xvf Python-3.6.3.tar.xz cd Python-3.6.3 == make && make altinstall ./configure make && make altinstall == check $ which python3.6 /usr/local/bin/python3.6 123456789101112131415161718 == Centos 7yum groupinstall "Development Tools"==Fedora 26/27dnf ...